EN   TR

KVKK AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK””) Usul Ve Esasları Uyarınca; YILDIZ PVC LTD.ŞTİ.ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin;

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve süresince, bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde güncel halini koruyarak,
 • Depolanabileceğini, kaydedilebileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya

yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Müşteri olarak bugüne kadarki ve-veya ilerleyen süreçlerde işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgisi

Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi,

Finansal Bilgi

Kredi kartı, banka bilgileri, Findeks Notu,

İşitsel Veri

Ses kayıtları

Görsel Veri

Kamera kayıt görüntüleri

Diğer Veri

Cari Sistemler kullanım bilgileri


İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir. Şirket’in meşru menfaatlerinin sağlanması için, özellikle;

 • Şirket’in servis verdiği ürün ve çözümlerinin gerekliliklerini sağlayabilmesi,
 • Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi, sunduğu ürünlerin ve çözümlerinin kalitesini arttırması ve ekonomik varlığını geliştirebilmesi,
 • Satın alma tercihleri ve gelişen çözümlerin analizi gibi işlerin yürütümünü sağlayabilmek için iletişime geçilmesi,
 • İhtiyaca binaen, yeni ürün ve çözümleri çerçevesinde pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere ürünlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve gereksinimlerin karşılanması,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

MÜŞTERİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

YILDIZ PVC LTD.ŞTİ.olarak yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere, adli ve idari birimler, kolluk kuvvetleri, tarafınıza sunulan ihtilaf durumları için hukuk servisleri, tahsili gecikmiş alacakların satışı ve devri amacıyla alacağın temlik edildiği durumlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler ile paylaşılabilmektir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, DEPARES TESİSAT ISITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini DEPARES TESİSAT ISITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ten talep edebilirsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen şekilde ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu (http://www.atiskanalci.com/pdf/veri-sahibi-basvuru-formu-v2.pdf) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

İLETİŞİM BİLGİLERİ

YILDIZ PVC LTD.ŞTİ.

İletişim Linki: http://yildizpvc.com.tr/iletisim.php

Adres: Organize Sanayi Blg. 14. Cadde No: 6   Eskişehir

E-posta: kvkk@yildizpvc.com.tr