EN   TR

KURUMSAL

1994 y?l?nda kurulan YILDIZ PVC LTD.?T?., teknolojik geli?meleri takip ederek Türkiye’nin PVC Profil Sektörü’ ndeki öncü kurulu?u olan EGE PROF?L bölge üretici bayili?ini alarak pazarda yerini alm??t?r. Teknolojiyi, yenilikleri ve mü?teri memnuniyetini ilke edinen firmam?z kurulu?undan günümüze kadar gerekli yat?r?mlar? yaparak , PVC sektöründe Eski?ehir’ in önde gelen kurulu?lar? aras?na girmi?tir.

?irketimiz dünya standartlar?ndaki imalat ve montaj kalitesinden asla ödün vermeden çevreye duyarl? bir prosesle 20,000 m² aç?k alan, 8000 m² kapal? alanda 4,000 mt/gün kapasiteye sahip üstün teknoloji, CNC robot makine parkuru ile hizmet vermektedir. Yakalam?? oldu?u h?zl? büyüme ivmesini ayn? do?rultuda sürdürmeyi hedef alan firmam?z, mü?terilerimizin ?irketimize ve markam?za olan güvenini ön görülen yeni yat?r?mlarla ve sektör içinde yakalad??? sayg?n konumda korumaya devam edecektir.

Kalite Politikamız

Etkin ve sürekli iyile?tirmeye dayal? kalite sistemi ?artlar?na uygun, çevre i?çi sa?l??? ve i? güvenli?i `ne hassasiyetle uyarak, genç, dinamik, e?itimli, çal??kan ve konusunda uzman personeli ile gerçek kaliteyi ve ko?ulsuz MÜ?TER? MEMNUN?YET? `ni ilke edinen YILDIZ PVC LTD ?T?. en iyi hizmeti tam ve zaman?nda sa?layarak mü?terilerimizin ya?am?n? kolayla?t?rmay? ve toplumsal verimi art?rmay? TAAHHÜT eder.

Üretim

Genç, dinamik,e?itimli, çal??kan, güler yüzlü ve konusunda uzman personeli ile son teknolojiyi yak?ndan takip eden YILDIZ PVC LTD ?T?., üretimin ortam? bilgi i?lem (?malat) giri?i, kesim ve kaynak departman? tamamen bilgisayar ortam?nda gerçekle?ip son teknoloji i?leme merkezlerinde haz?rlanmaktad?r. Üretimin di?er safhalar?nda niteli?ine uygun ve son teknoloji ile modernize edilmi? üstün makine parkuru ile üretim yap?lmaktad?r.

Montaj

Tek nokta tam hizmet anlay??? ile PVC do?rama montaj?n? gerçekle?tiren montaj elamanlar?m?z 3 ki?ilik kadrodan olu?up 14 montaj, 1 servis ve kalite kontrol ekibi olmak üzere hizmet vermektedirler. Montaj ekibimiz 1 montaj ustas?, yard?mc?s? ve 1 s?vac? ustas?ndan olu?maktad?r. Ekiplerimiz son teknoloji ile donat?lm?? araç ve ekipman ile hizmet vermektedirler. Kalite kontrol ekibimiz montaj sonras? yap?lan montaj?n kontrollerini yaparak son kullan?c?ya kusursuz bir i? teslim etmektedir.

Hedef

?irketimiz ba?ta en üstün kalitede, ürün ve servis sunmay? kendisine ilke edinmi?tir. Bu konuda son derece hassas davranan firmam?z gerekli teknolojik yat?r?mlar ile son kullan?c?ya k?sa sürede ve üstün kalitede hizmet sunarak sektöründe MARKA olmay? hedeflemektedir.