EN   TR

KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verileriniz koruması altında!
Depares olarak müşterilerimizin gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Şirketimiz (YILDIZ PVC LTD.ŞTİ.) ile çalışan/işveren ve ticari ilişkilerimiz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince YILDIZ PVC LTD.ŞTİ. kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır YILDIZ PVC LTD.ŞTİ. size hizmet sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi aşağıdaki kuruluşlarla paylaşabilmektedir.

 • Satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili çözüm ortaklarımız ile,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
 • Sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar ve danışmanlık firmaları ile paylaşılabilmektir.

Kişisel verileriniz , " www.yildizpvc.com.tr/ " web sitesi ile her türlü ürün ve hizmetlerimizin yasal çerçevede size sunulabilmesi amacıyla toplanır.

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Kişisel verileriniz kanunun belirlediği sınırlar halinde ve kanuna uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara, aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine,
 2. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine,
 3. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine,
 4. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine.

Kişisel verileriniz kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız şirketimize başvurma haklarına sahipsiniz.
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu YILDIZ PVC LTD.ŞTİ. (Organize Sanayi Blg. 14. Cadde No: 6  Eskişehir) adresine aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, ıslak imzalı halini TC kimlik fotokopisi ile noterde tasdik ettirip posta yolu ile ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi "yildizpvc@hs03.kep.tr", güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından YILDIZ PVC LTD.ŞTİ. ‘ne daha önce bildirilen ve YILDIZ PVC LTD.ŞTİ. ‘nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz ile ilgili detay aydınlatma metinlerine ve başvuru formuna aşağıdaki dokümanlardan ulaşabileceğinizi bildiririz.